Článok 1

Úvodné ustanovenia

 1. Vedecký časopis Motus in verbo je elektronické periodikum, ktoré vydáva Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela so sídlom na Tajovského ulici 40, 974 01 v Banskej Bystrici.
 2. Jeho celý názov je Motus in verbo : vedecký časopis mladej generácie // Motus in verbo : Young Scientist Journal.
 3. Časopis je recenzovaný a vychádza s polročnou periodicitou vždy v apríli a v novembri príslušného kalendárneho roka.

Článok 2

Profil a zameranie

 1. Poslaním časopisu je byť moderným periodikom sprostredkúvajúcim informácie z oblasti humanitných vied a vied o športe. Jeho zámerom je oboznamovať odbornú aj laickú verejnosť s výsledkami výskumu formujúcej sa mladej vedeckej generácie.
 2. Časopis vznikol na podporu rozvoja publikačnej činnosti študentov a študentiek, doktorandov a doktorandiek, postdoktorandov a postdoktorandiek (najviac 5 rokov od udelenia titulu PhD.), ako aj vedeckých a odborných pracovníkov a pracovníčok vedeckých ústavov, vzdelávacích a kultúrnych inštitúcií. Motus in verbo – Pohyb v slove je symbolický názov spájajúci v sebe rozvoj fyzický i duševný zhmotnený do vedeckých výstupov a implikujúci tak odbornú dynamickosť a napredovanie.
 3. Časopis sprostredkováva pôvodné štúdie teoretického charakteru, teoreticko-empirického charakteru, výsledky výskumov a ich implementáciu do praxe, ako aj recenzie vedeckých a odborných publikácií a správy z medzinárodných konferencií. Publikované štúdie sa zameriavajú na témy z oblasti etiky, etnológie, filozofie, histórie, kulturológie, lingvistiky, literárnej vedy, translatológie, vied o športe a odborovej didaktiky.
 4. Základné rubriky časopisu sú Štúdie a Recenzie. Sú organizované v sekciách: Etika, Etnológia, Filozofia, Historické vedy, Kulturológia, Lingvistika, Literárna veda, Odborová didaktika, Translatológia, Vedy o športe.
 5. Redakčná rada môže rozhodnúť o návrhu osobitnej prílohy časopisu, ktorú môžu tvoriť najlepšie práce zapojené do súťaže Študentskej vedeckej aktivity v príslušnom akademickom roku alebo iné študentské práce zásadného významu. Práce tohto typu môžu byť zaradené aj medzi štúdie. Návrh osobitnej prílohy schvaľuje vedecká rada časopisu.

Článok 3

Vedecká rada časopisu

 1. Vedecká rada je odborným garantom časopisu Motus in verbo. Tvoria ju predseda/predsedníčka vedeckej rady, šéfredaktor/šéfredaktorka a členovia/členky vedeckej rady. Predsedom/predsedníčkou vedeckej rady je prodekan/prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť Filozofickej fakulty UMB. Šéfredaktora/šéfredaktorku a členov/členky vedeckej rady vymenúva a odvoláva dekan/dekanka Filozofickej fakulty UMB na návrh prodekana/prodekanky pre vedeckovýskumnú činnosť FF UMB.
 2. Personálne zloženie vedeckej rady je zverejnené na internetovej stránke časopisu, je uvedené v každom čísle časopisu a tvorí aj osobitnú prílohu tohto štatútu.
 3. Pred schvaľovaním finálnej podoby čísla musia byť členovia/členky vedeckej rady oboznámení s obsahom všetkých doručených príspevkov a recenzných posudkov. Za doručenie týchto podkladov v termíne zohľadňujúcom bod 4 článku 3 je zodpovedný šéfredaktor/šéfredaktorka časopisu alebo ním poverený člen/členka redakčnej rady. 
 4. Vedecká rada hlasuje o schválení konečnej podoby každého čísla časopisu najneskôr do dvoch týždňov od doručenia návrhu, ktorý vypracovala redakčná rada. Aby mohlo byť číslo vydané, musí byť schválené nadpolovičnou väčšinou hlasov členov vedeckej rady. Rovnakým spôsobom sa hlasuje aj o iných návrhoch. Hlasovanie sa uskutočňuje prostredníctvom hlasovacieho formuláru Vyjadrenie člena/členky vedeckej rady (príloha č. 8) a môže byť elektronické.
 5. Členovia/členky vedeckej rady podávajú návrhy na opatrenia smerujúce k zvýšeniu celkovej kvality časopisu.
 6. Členstvo vo vedeckej rade nie je honorované.

Článok 4

Redakčná rada časopisu

 1. Redakčná rada je riadiacou a výkonnou zložkou časopisu. Redakčnú radu vedie a zostavuje šéfredaktor/šéfredaktorka časopisu. Tvoria ju predseda/predsedníčka vedeckej rady, stáli členovia/členky redakčnej rady a nestáli členovia/členky z radov študentov v doktorandskom štúdiu na Filozofickej fakulte UMB. Stálych členov/členky redakčnej rady vymenúva a odvoláva dekan/dekanka Filozofickej fakulty UMB na návrh šéfredaktora/šéfredaktorky. Personálne zloženie redakčnej rady je zverejnené na internetovej stránke časopisu, je uvedené v každom čísle časopisu a tvorí aj osobitnú prílohu tohto štatútu.
 2. Redakčná rada sa dopĺňa o nestálych členov z radov študentov/študentiek v doktorandskom štúdiu najneskôr mesiac pred termínom odovzdania príspevkov do jednotlivých čísel časopisu.
 3. Redakčná rada je zodpovedná za tvorbu a grafickú podobu časopisu. Prijíma príspevky a posudzuje splnenie základných kritérií, postupuje príspevky recenzentom/recenzentkám, vyhodnocuje prijaté posudky a postupuje v zmysle článku 6, bodu 4. Rozdeľuje prijaté príspevky do sekcií a navrhuje poradie príspevkov a grafickú podobu časopisu. Návrh predkladá vedeckej rade, ktorá ďalej postupuje podľa článku 3.
 4. Šéfredaktor/šéfredaktorka spolu s predsedom/predsedníčkou vedeckej rady časopisu zodpovedajú za internetovú prezentáciu časopisu.
 5. Členstvo v redakčnej rade nie je honorované.

Článok 5

Príjem príspevkov

 1. Autori/autorky posielajú príspevky upravené po formálnej stránke podľa pokynov uverejnených v prílohách tohto štatútu alebo na internetovej stránke časopisu Motus in verbo.
 2. Autor/autorka odovzdaním príspevku preberá zodpovednosť za to, že uverejnením príspevku nedôjde k porušeniu platných právnych predpisov, predovšetkým z oblasti autorského práva (Príloha č. 5 Etika publikovania v časopise Motus in verbo).
 3. Za jazykovú správnosť príspevkov zodpovedajú autori/autorky.
 4. Autori/autorky zasielajú príspevky v požadovanej forme na e-adresu motusinverbo@umb.sk.
 5. Termín uzávierky prijímania príspevkov do prvého čísla v roku je vždy do 15. februára a do druhého čísla do 15. septembra príslušného kalendárneho roku.

Článok 6

Recenzný proces a výber príspevkov na publikovanie

 1. Pred zaradením textu do recenzného konania redakčná rada posúdi, či text spĺňa základné kritéria publikovania v časopise. Príspevky, ktoré nespĺňajú formálne náležitosti, jazykové a štylistické požiadavky alebo ktorých tematické zameranie nie je v súlade so zameraním časopisu, redakčná rada môže odmietnuť, vyžiadať si ich prepracovanie, resp. doplnenie alebo ich riadne postúpiť recenzentom.
 2. Po postúpení štúdie bude vypracovaný recenzný posudok podľa formulára v prílohe, na základe ktorého redakčná rada rozhodne o jej prijatí alebo neprijatí na publikovanie. O vypracovanie písomného posudku žiada recenzentov/recenzentky šéfredaktor/šéfredaktorka alebo ním poverený člen/členka redakčnej rady a určuje aj termín jeho odovzdania, ktorý je spravidla desať dní od doručenia textu.
 3. Každý príspevok charakteru štúdie je posúdený dvomi nezávislými posudzovateľmi/posudzovateľkami a recenzný proces je anonymný.
 4. Recenzent/recenzentka je povinný v recenznom posudku riadne zdôvodniť svoje odporúčanie uverejniť, resp. neuverejniť recenzovaný text. Zdôvodnenie recenzenta/recenzentky je záväzné pre redakčnú radu, vedecká rada ako odborný garant časopisu má právo veta. Na základe vypracovaných recenzných posudkov postupuje redakčná rada takto: 
  1. ak recenzent/recenzentka odporučí text uverejniť – štúdia bude prijatá na publikovanie,
  2. ak recenzent/recenzentka odporučí text neuverejniť – štúdia bude zamietnutá a nebude publikovaná, 
  3. ak recenzent/recenzentka odporučí text uverejniť po úpravách – autor/autorka bude požiadaný o prepracovanie a upravená štúdia bude následne opätovne posúdená pôvodným recenzentom/recenzentkou (príloha č. 4).
 5. O výsledku recenzného procesu a rozhodnutí redakčnej, resp. vedeckej rady bude autor/autorka informovaný e-mailom.
 6. Príspevky do rubriky Recenzie prechádzajú redakčným čítaním niektorého z poverených členov/členiek redakčnej alebo vedeckej rady.
 7. Recenzentom/recenzentkám vystaví redakcia časopisu potvrdenie o účasti v recenznom konaní na ich žiadosť vyjadrenú v recenznom posudku č. 1 (príloha č. 3).
 8. Recenzovanie príspevkov nie je honorované.

Článok 7

Záverečné ustanovenia

 1. Vydavateľ môže rozhodnúť o ukončení vydávania časopisu; v tomto prípade verejne vyhlási ukončenie vydávania časopisu.
 2. Zmeny tohto štatútu je oprávnený vykonávať vykonávať šéfredaktor/šéfredaktorka časopisu po ich prerokovaní s predsedom/predsedníčkou vedeckej rady a musí ich schváliť dekan/dekanka Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici.
 3. Tento štatút prerokovalo grémiu dekana Fakulty humanitných vied UMB dňa 5. 6. 2012 a schválil ho dekan Fakulty humanitných vied UMB v Banskej Bystrici dňa 15. 6. 2012.
 4. O doplneniach v štatúte rokovalo grémium dekana FF UMB dňa 23. 3. 2016.
 5. Doplnený štatút vstupuje do platnosti a účinnosti dňa 23. 3. 2016.

prof. PaedDr. Karol Görner, PhD.
dekan FF UMB

V Banskej Bystrici
23. 3. 2016

Mgr. Martina Kubealaková, PhD.
šéfredaktorka
časopisu Motus in verbo

doc. PhDr. Peter Mičko, PhD.
predseda vedeckej rady
časopisu Motus in verbo