Redakčná rada časopisu Motus in verbo

Šéfredaktorka

Mgr. Martina KUBEALAKOVÁ, PhD. 
(Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici )

Predseda vedeckej rady

doc. Mgr. Imrich NAGY, PhD.
(Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici)

Členovia a členky redakčnej rady

PaedDr. Zuzana BARIAKOVÁ, PhD.
(Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy FF UMB v Banskej Bystrici)
doc. PhDr. Katarína CHOVANCOVÁ, PhD.
(Katedra romanistiky FF UMB v Banskej Bystrici)

doc. PhDr. Michal ŠMIGEĽ, PhD. 
(Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici)

Mgr. Lujza URBANCOVÁ, Ph.D.
(Katedra slovenského jazyka a komunikácie FF UMB v Banskej Bystrici)

PhDr. Ingrid BALÁŽOVÁ
(referentka pre medzinárodné vzťahy a edičnú činnosť FF UMB v Banskej Bystrici)

Študenti a študentky v doktorandskom štúdiu FF UMB v Banskej Bystrici

Aktualizované v každom čísle časopisu