Motus in verbo : collectanea disputationum doctorandorum quodlibetalium

 

motus in verbo titulný list

Filozofickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici vnímame ako pedagogickú a vedeckú inštitúciu, ktorá pôsobí v rôznych oblastiach. Aj preto sme sa rozhodli na podporu rozvoja vedeckého rastu študentov a študentiek našej FF, ale aj iných fakúlt rovnakého zamerania vypracovať projekt vydávania elektronického časopisu, ktorý vychádzal 7 rokov. V roku 2023 sa vedenie Filozofickej fakulty rozhodlo nadviazať na ideu časopisu a pokračovať v jeho vydávaní v zmenom – zborníkovom – formáte.

Našou snahou je ponúknuť publikačný priestor, ktorý si kvalitou prác rozvíjajúcej sa vedeckej generácie získa patričné meno a uznanie na Slovensku a časom azda aj za jeho hranicami. Poslaním zborníka je byť moderným periodikom sprostredkúvajúcim informácie z oblasti humanitných vied a vied o športe. Jeho zámerom je oboznamovať odbornú aj laickú verejnosť s výsledkami výskumu formujúcej sa mladej vedeckej generácie.

Motus in verbo – Pohyb v slove je symbolický názov spájajúci v sebe rozvoj fyzický i duševný zhmotnený do vedeckých výstupov a implikujúci tak odbornú dynamickosť a napredovanie. Zborník sprostredkováva pôvodné štúdie teoretického charakteru, teoreticko-empirického charakteru, výsledky výskumov a ich implementáciu do praxe.

Publikačný priestor ponúkame všetkým študentom a študentkám, doktorandom a doktorandkám, postdoktorandom a postdoktorandkám, ako aj vedeckým a odborným pracovníkom a pracovníčkam vedeckých ústavov, vzdelávacích a kultúrnych inštitúcií (najviac 5 rokov od udelenia titulu PhD.), ktorých témy príspevkov budú korešpondovať s tematickým zameraním zborníka a splnia požiadavky recenzného konania.

Zborník nadväzuje na tradíciu vydávania časopisu, ktorý je zaradený v databázach: EBSCO (Academic Search Ultimate, Academic Search Complete), ERIHPLUS, OAJIIndex Copernicus, CEJSH.